अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वरोजगार प्रर्वद्धनका कार्यक्रम

व्यक्तिगत विवरण

यो स्वरोजगार प्रर्वद्धन कार्यक्रमको फारम तपाईले उपलब्ध गरेको जानकारी गोप्य राखिनेछ । * चिन्ह लगाएको अनिवार्य छ ।


फोटो
पुरा नाम*
प्रदेश*
जिल्ला*
न.पा/गा.पा.*
वडा नं.*
टोल*
सम्पर्क नं.*
उमेर*
इ-मेल ठेगाना
फेसबुक आईडी
लिङ्ग*
अपाङ्गता परिचय पत्र छ / छैन?
अपाङ्गता परिचय पत्रको वर्ग
तपाईको परिचय पत्र नम्बर के हो?
अपाङ्गताको प्रकार
कस्तो खालको उपकरण प्रयोग गर्नु भएको छ ।
नागरिकता छ / छैन ?
परिवारमा सदस्य संख्या
नाता
सम्पर्क नं
रोजगार स्वरोजगारमुलक तालिम लिएको वा नलिएको
तालिम लिएर केहि ब्यबसाय संचलान गर्नु भयको छ
ब्यबसायको अवस्था कस्तो छ